Sprawdź nasze
instalacje

OgłoszeniaZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS 0000373608 działając na podstawie art. 358 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza niniejszym, że na mocy Uchwały Zarządu Columbus Energy S.A. Nr 1/02/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. unieważnione zostały dokumenty wskazanych poniżej akcji zwykłych na okaziciela Columbus Energy S.A., o wartości nominalnej 0,27 zł każda, o numerach i seriach: C od 0 000 001 do 1 000 000, E od 000 000 001 do 253 163 446.