Sprawdź nasze
instalacje

Okresy zamknięte​1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - w dniu 21 marca 2019 r.,

OKRES ZAMKNIĘTY OD 20 LUTEGO DO 21 MARCA 2019

​2. Jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2019 r. - w dniu 13 maja 2019 r.,

OKRES ZAMKNIĘTY OD 13 KWIETNIA DO 13 MAJA 2019

​3. J​ednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2019 r. - w dniu 12 sierpnia 2019 r.,

OKRES ZAMKNIĘTY OD 14 LIPCA  DO 12 SIERPNIA 2019

​4. ​Jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2019 r. - w dniu 12 listopada 2019 r.

OKRES ZAMKNIĘTY OD 14 PAŹDZIERNIKA DO 12 LISTOPADA  2019

Regulacja artykułu 19 ust. 11 i 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE stanowi, iż osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu.

Przypominamy również, że Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego: 

a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu zaistnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo

b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych.